Home About Us Gallery Login Site Map Contact Us
   
 


10/28/2009
Persian Gulf is PERSIAN GULF

خليج فارس

درخواست یاری  برای حفظ هویت ایران

 

ایرانیان گرامی،  بنظر میرسد که بار دیگر بخشی از شناسنامه و هویت ما مورد بی مهری قرار میگیرد.   پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود در روز جمعه ۲۷ ماه مارچ، متاسفانه بجای نام خلیج فارس، تنها واژه "خلیج" را بکار برد.  از شما فروتنانه درخواست میگردد متنی را که بسیار محترمانه و بر پایه تشریفات دیپلوماتیک تدوین شده است، برای ریاست جمهوری امریکا بفرستید و از همه دوستان و آشنایان خود در سراسر گیتی نیز بخواهید این کار را کرده و گامی در راه حفظ هویت و تمامیت ارضی ایران بردارند.

به آگاهی میرساند که بنا بر رسمی که در امریکا وجود دارد، برای اینکه متن ارسالی شما مورد توجه کاخ سفید قرار گرفته و معتبر قلمداد گردد، ضروری است که نام و نام خانوادگی و نشانی ایمیل شما در جای ویژه نوشته شود.  البته شما این گزینه را دارید که بخواهید نام و نشانی ایمیل شما در برابر دید همگان قرار نگیرد.

 

برای امضای متن اینجا کلیک کنیدبرگردان فارسی متن بگونه زیر است:

 

آقای رئیس جمهور، خلیج خلیج فارس است 

داریوش بزرگ در ۲۵۰۰ سال پیش آنراخلیج پارس نامید

هرودت (تاریخ نگار یونانی) آنراخلیج پارس نامید

دانشمندان عرب، چینی، روسی، اسپانیائی... آنراخلیج فارس نامیده اند

ریچارد ن. فرای، استاد ممتاز دانشگاه هاروارد، آنرا خلیج فارس مینامد

سازمان ملل متحد آنرا رسما خلیج فارس مینامد

همه روسای جمهوردموکرات وجمهوریخواه آنرا خلیج فارس نامیده اند

شما نیز لطفا آنرا خلیج فارس بنامید!

با احترام


Banknote اسکناس -
اسکناسهای قاجار
اسکناسهای رضا شاه پهلوی
اسکناسهای محمدرضا شاه
اسکناسهای سورشارژ
اسکناسهای جمهوری اسلامی
اسکناسهای خارجی

Stamp تمبر-
تمبرهای قاجار
تمبرهای رضاشاه
تمبرهای محمدرضا شاه
تمبرهای جمهوری اسلامی

Medal مدال -
مدالهای پهلوی

Coin سکه -

Cover پاکت -
پاکتهای قاجار
پاکتهای پهلوی
پاکت مهر روز

Miniature مینیاتور و نقاشی -

Archive آرشیو -

Essays
Advertisement

Search :